Our Products


นามบัตร

นามบัตรคงจะเป็นสิ่งจำเป็นเบื้องต้นแล้วเป็นมารยาทของธุรกิจเมื่อได้คุยกันแล้ว

อ่านต่อ

ถุงกระดาษ

ถุงใส่สินค้า ถุงกาแฟ เลือกขนาดและรูปแบบตามความต้องการของลูกค้า

อ่านต่อ

บิล

แบบฟอร์มชนิดเข้าเล่ม แบบฟอร์มชนิดต่อเนื่อง

อ่านต่อ

ใบปลิว

แผ่นพับ เป็นการพิมพ์บนกระดาษแผ่นเดียว

อ่านต่อ

ซองจดหมาย

ซองจดหมายฝาแหลม ซองกระเป๋า ซองเอกสาร

อ่านต่อ

หนังสือ

หนังสือ วารสาร หนังสือคู่มือ

อ่านต่อ

กล่อง Offset

กล่องเครื่องสำอาง OTOP กล่องบรรจุอาหาร กล่องบรรจุสินค้า

อ่านต่อ

กล่องลูกฟูก

ใช้กับงานเสริมความแข็งแรง ป้องกันสินค้า

อ่านต่อ

Working with P.K.

Careers

Partnership

Customer

Get in Touch