Offsetกล่องหน้าต่าง

กล่องหน้าต่าง สำหรับ Display สินค้ากล่องปะลอนลูกฟูก

กล่องปะลอนลูกฟูกกล่องเครื่องสำอาง

กล่องเครื่องสำอางกล่องใส่อาหาร,ขนม OTOP ต่างๆ

กล่องใส่อาหาร,ขนม OTOP ต่างๆ
รูปแบบกล่อง

Auto-lock

Auto-lockฝาเปิด 2 ด้าน

ฝาเปิด 2 ด้านปะ 6 จุด

ปะ 6 จุดฝาบน+ล่าง

ฝาบน+ล่างWorking with P.K.

Careers

Partnership

Customer

Get in Touch